Om ossLogga in

OM VÄDDÖNAVET
VÄDDÖNAVET är ett initiativ med den bärande tanken att samverkan för att uppnå gemensamma mål är en avgörande framgångsfaktor i utvecklingen av ett lokalsamhälle.

Syftet med VÄDDÖNAVET är att stärka Väddöbygden och föra fram dess tillgångar och evenemang genom att engagera lokala föreningar, företagare och andra lokala krafter. Ambitionen är att också vara en lokal samtalspartner för kommunen och ett stöd för bygden i kontakten med myndigheterna.
VÄDDÖNAVET vänder sig till hela Väddöområdet: från Singö i norr till Arholma i söder samt till fastlandsdelen runt tätorten Älmsta och Söderby-Karl.

Vilka står bakom VÄDDÖNAVET?
Den formella initiativtagaren till VÄDDÖNAVET är Väddös Utveckling ekonomisk förening som har sitt säte på Väddö. Föreningens målsättning är att initiera och tillhandahålla tjänster som tillgodoser bygdens idrottsverksamhet, besöksnäringar, kultur, näringslivsutveckling och föreningsliv samt därmed näraliggande verksamheter.
Vilka arbetar med VÄDDÖNAVET?
Arbetet i VÄDDÖÖNAVET leds av en arbetsgrupp. Där ingår : Hans-Åke Sperne – Ortala (ordförande), Marianne Bjarneskans –  Grisslehamn, Bo Gidlöf – Lervik (Björkö), Lily-Marie Freiman – Singö, Peter Hilmersson – Älmsta, Börje Justrell – Rumshamn (Björkö), Per  Ljungström -Grisslehamn, Mats Ryderborn – Älmsta, Lena Svenonius – Öster Edsvik (Björkö), Sarah Thorsaeus – Singö, Lars-Gunnar Tjärnqvist – Arholma.

Från den 1 september 2020 finns även en projektledare/koordinator på plats, Camilla Werme, som är deltidsanställd för att arbeta med samverkansfrågor åt VÄDDÖNAVET.

VÅRA TJÄNSTERVÄDDÖNAVET engagerar sig fortlöpande i olika frågor som stärker och utvecklar Väddöbygden. Föreningar och företagare inom Väddöbygden som vill ha VÄDDÖNAVET:s stöd i en fråga kan kontakta Camilla Werme eller arbetsgruppen (se under KONTAKT).

PARTNERSFöljande föreningar och organisationer har stött våra ansökningar om medel till VÄDDÖNAVET:

Arholma Intresseförening
Kontakt: tjaernquist@telia.com

Björkö-Arholma Hembygdsförening
Kontakt: lena.svenonius@gmail.com

Björkö-Arholma Sjömannaförening
Kontakt: info@sjomanna.se

Björkö-Arholma Skärgårdsförening (fd företagarföreningen på Björkö och Arholma)
Kontakt: Johanna.freund@telia.com

Björkö Landsbygdsutveckling
Kontakt: Bo.gidlof@gmail.com

Bygdegårdsföreningen på Singö (som också har en barn- och ungdomsdel)
Kontakt:  info@singobygdegard.se

Flyktinghjälp Väddö
Kontakt:  flyktinghjalpvaddo@gmail.com

Framtid Älmsta
Kontakt: gosta@kronstradgard.se

Friskis & Svettis Älmsta
Kontakt: anna@norrtalje.friskissvettis.se

Grisslehamns Intresseförening
Kontakt: info@grisslehamn.se 

Grisslehamns sportklubb
Kontakt: info@grisslehamnssportklubb.se

Roslagens Sjöfartsminnesförening
Kontakt: lars.nylen.ua@telia.com

Wäddö Båtklubb
Kontakt: info@vaddobatklubb.se

Väddö Hembygds- och fornminnesförening
Kontakt: info@vaddohembygdsforening.se

Väddö IF
Kontakt: an@byggplats.se

Väddö Köpmannagrupp
Kontakt: ulrika@elmstajarn.se

Väddö Musiksällskap
Kontakt: carlejohansson@telia.com

Väddö Turistråd
Kontakt: anders.l.fransson@telia.com
claes-goran.almqvist@telia.com

Väddöbygden Ideell förening
Kontakt: matte@rospigg.se

AKTIVITETERVäddö kanal

Arbetet i VÄDDÖNAVET bedrivs inom flera områden:

Stödja verksamheter inom Väddöbygden
Här ingår bl a att samverka med lokala föreningar och utvecklingsgrupper inom bygden samt stödja och utveckla kontakter med politiker och tjänstemän inom Norrtälje kommun i frågor som rör Väddöbygden. En viktig uppgift är att söka medel för olika projekt.

Inventera Väddöbygdens unika resurser och ta fram en lokal utvecklingsplan
En grupp inom VÄDDÖNAVET har till uppgift att ta fram en lokal utvecklingsplan för Väddöbygden. I gruppen ingår
Börje Justrell – Björkö, Per Ljungström – Grisslehamn, Hans-Åke Sperne – Ortala, Lena Svenonius – Björkö och Sarah Thorseus – Singö.

Tidigare utvecklingsplaner och utredningar ger ingen enhetlig och samlad bild för Väddöbygden. Därför behövs nya grepp!
Under 2020 och 2021 genomför VÄDDÖNAVET i samarbete med det lokala föreningslivet, lokala näringsidkare och Coompanion en Lokalekonomisk analys (LEA) där syftet är att inventera nuläge och utvecklingsmöjligheter inom Väddöbygdens olika geografiska områden. Arbetet leds av Sarah Thorseus, och lokala möten genomförs successivt med deltagare från Björkö-Arholma, Väddö med omnejd, Grisslehamn och Singö samt Söderby-Karl. Aktiviteterna finansieras med medel från Leader Stockholmsbygd, Norrtälje kommun (Lokal utvecklingspeng) och Björkö-Arholma Hembygdsförening.

Resultaten från LEA-analysen blir ett viktigt underlag för en lokal utvecklingsplan. För att få en så bra utväxling som möjligt av analysen, kommer dessutom VÄDDÖNAVET:s Camilla Werme att arbeta vidare med olika konkreta frågeställningar och förslag som det lokala engagemanget gett.

Lokala mötesplatser inom Väddöbygden
Målet är att etablera lokala träffpunkter/mötesplatser runt om i Väddöbygden för fastboende och fritidsboende, där det också ska finnas kommunal information och turistinformation. Singö och Grisslehamn, Älmsta samt Björkö-Arholma är exempel på lokaliseringen av sådana mötesplatser.

VÄDDÖNAVET disponerar en mindre lokal på Brinkvägen 1 i Älmsta, som föreningar inom Väddöbygden kan boka för mindre gruppmöten eller som tillfällig arbetsplats. Norrtälje kommun har beviljat medel (Lokal utvecklingspeng) för upprustning av lokalen.

För bokning av lokalen: Kontakta Camilla Werme.

Löpande frågor
VÄDDÖNAVET:s strävan är att löpande fånga upp Väddöbygdens lokala frågor och utvecklingsbehov och omvandla dem till konkreta aktiviteter byggda på samverkan och samordning.

Det kan också handla om att via uttalanden i massmedia, insändare till tidningar och kontakter med kommunen och andra myndigheter föra fram synpunkter i enskilda frågor. Så har skett t ex kring utförsäljningen av Singö skola och Björkö-Arholma hembygdsgård.

Planer på sikt

Exempel på frågor vi planerar för är:

  • kommunala översiktsplanen, där vägledande principer i den nuvarande planen leder till en marginalisering av delar av Väddöbygden
  • möjligheterna att jämna ut säsongsvariationer på den lokala arbetsmarknaden
  • idéer kring lokal jobbförmedling av det slag som prövas av SIKO (Stockholms skärgårds Intresseföreningars KontaktOrganisation)

KontaktVill Du nå oss  i VÄDDÖNAVET med frågor, synpunkter eller information, kontakta

  • Camilla Werme, projektledare/koordinator i VÄDDÖNAVET
    Mobil: 0733–828 006
    Mailadress: camilla@werme.one

Du kan också kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan eller sända ett mail till: info@vaddonavet.se
Vi kontaktar er så snart vi kan.

lea
flag