OM OSS

Om VÄDDÖNAVET
VÄDDÖNAVET är ett initiativ med den bärande tanken att samverkan för att uppnå gemensamma mål är en avgörande framgångsfaktor i utvecklingen av ett lokalsamhälle.

Syftet med VÄDDÖNAVET är att stärka Väddöbygden och föra fram dess tillgångar och evenemang genom att engagera lokala föreningar, företagare och andra lokala krafter. Ambitionen är att också vara en lokal samtalspartner för kommunen och ett stöd för bygden i kontakten med myndigheterna.
VÄDDÖNAVET vänder sig till hela Väddöområdet: från Singö i norr till Arholma i söder samt till fastlandsdelen runt tätorten Älmsta och Söderby-Karl.

Vilka står bakom VÄDDÖNAVET?
Den formella initiativtagaren till VÄDDÖNAVET är Väddös Utveckling ekonomisk förening som har sitt säte på Väddö. Föreningens målsättning är att initiera och tillhandahålla tjänster som tillgodoser bygdens idrottsverksamhet, besöksnäringar, kultur, näringslivsutveckling och föreningsliv samt därmed näraliggande verksamheter.
Vilka arbetar med VÄDDÖNAVET?

Arbetet i VÄDDÖNAVET leds av en arbetsgrupp. Där ingår för närvarande: Hans-Åke Sperne – Ortala (ordförande), Marianne Bjarneskans –  Grisslehamn, Bo Gidlöf – Lervik (Björkö), Lily-Marie Freiman Singö, Katarina Hedman – Söderby-Karl, Peter Hilmersson Älmsta, Börje Justrell Rumshamn (Björkö), Per  LjungströmGrisslehamn, Mats RyderbornÄlmsta, Lena Svenonius Öster Edsvik (Björkö), Sarah ThorsaeusSingö, Ann-Mari SöderströmSöderby-Karl, Lars-Gunnar Tjärnqvist Arholma.

Från den 1 september 2020 finns även en deltidsanställd projektledare på plats, Camilla Werme.

VÅRA TJÄNSTERVÄDDÖNAVET engagerar sig fortlöpande i olika frågor som stärker och utvecklar Väddöbygden. Föreningar och företagare inom Väddöbygden som vill ha VÄDDÖNAVET:s stöd i en fråga kan kontakta arbetsgruppen (se under KONTAKT).

PARTNERSFöljande föreningar och organisationer har stött våra ansökningar om medel till VÄDDÖNAVET:

Arholma Intresseförening
Kontakt: tjaernquist@telia.com

Björkö-Arholma Hembygdsförening
Kontakt: lena.svenonius@gmail.com

Björkö-Arholma Sjömannaförening
Kontakt: info@sjomanna.se

Björkö-Arholma Skärgårdsförening (fd företagarföreningen på Björkö och Arholma)
Kontakt: Johanna.freund@telia.com

Björkö Landsbygdsutveckling
Kontakt: Bo.gidlof@gmail.com

Bygdegårdsföreningen på Singö (som också har en barn- och ungdomsdel)
Kontakt:  info@singobygdegard.se

Flyktinghjälp Väddö
Kontakt:  flyktinghjalpvaddo.15@gmail.com

Friskis & Svettis Älmsta
Kontakt: anna@norrtalje.friskissvettis.se

Grisslehamns Intresseförening
Kontakt: info@grisslehamn.se 

Grisslehamns sportklubb
Kontakt: info@grisslehamnssportklubb.se

Roslagens Sjöfartsminnesförening
Kontakt: lars.nylen.ua@telia.com

Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Kontakt: info@erikskulle.se

Wäddö Båtklubb
Kontakt: info@vaddobatklubb.se

Väddö Hembygds- och fornminnesförening
Kontakt: info@vaddohembygdsforening.se

Väddö IF
Kontakt: info@vaddoif.se

Väddö Köpmannagrupp

Kontakt: ulrika@elmstajarn.se

Väddö Musiksällskap
Kontakt: carlejohansson@telia.com 

Väddöorternas företagarförening

Kontakt: greta.lundqvist@tradrullen.se

Väddö Turistråd
Kontakt:  stig@rospigg.se
claes-oran.almqvist@telia.com

Väddöbygden Ideell förening
Kontakt: matte@rospigg.se

AKTIVITETERVäddö kanal

Stödja verksamheter inom Väddöbygden
Här ingår bl a att samverka med lokala föreningar och utvecklingsgrupper inom bygden samt stödja och utveckla kontakter med politiker och tjänstemän inom Norrtälje kommun i frågor som rör Väddöbygden. En viktig uppgift är att söka medel för olika projekt.
Inventera Väddöbygdens unika resurser och ta fram en lokal utvecklingsplan
En grupp inom VÄDDÖNAVET har till uppgift att ta fram en lokal utvecklingsplan för Väddöbygden. I gruppen ingår
Börje Justrell – Björkö, Per Ljungström Grisslehamn, Hans-Åke Sperne – Ortala, Lena Svenonius – Björkö och Sarah Thorseus – Singö.

Tidigare utvecklingsplaner och utredningar ger ingen enhetlig och samlad bild för Väddöbygden. Därför behövs nya grepp!
Under 2020 och 2021 genomför VÄDDÖNAVET i samarbete med det lokala föreningslivet, lokala näringsidkare och Coompanion en Lokalekonomisk analys (LEA), där syftet är att inventera nuläge och utvecklingsmöjligheter inom Väddöbygdens olika geografiska områden. Arbetet leds av Sarah Thorseus, och lokala möten har genomförts med deltagare från Björkö-Arholma, Väddö med omnejd, Grisslehamn och Singö samt Söderby-Karl. Aktiviteterna finansieras med medel från Leader Stockholmsbygd, Norrtälje kommun (Lokal utvecklingspeng) och Björkö-Arholma Hembygdsförening.

Resultaten från LEA-analysen blir ett viktigt underlag i arbetet med den lokala utvecklingsplan, där VÄDDÖNAVET kommer att arbeta vidare med de konkreta frågeställningar och förslag som det lokala engagemanget gett.

Lokala mötesplatser inom Väddöbygden
Målet är att etablera lokala träffpunkter/mötesplatser runt om i Väddöbygden för fastboende och fritidsboende, där det också ska finnas kommunal information och turistinformation. Singö och Grisslehamn, Älmsta samt Björkö-Arholma är exempel på lokaliseringar av sådana mötesplatser.

VÄDDÖNAVET disponerar en mindre lokal på Brinkvägen 1 i Älmsta. Norrtälje kommun har beviljat medel (Lokal utvecklingspeng) för upprustning av lokalen.

Sommaraktiviteter i Älmsta

Sommartid organiserar VÄDDÖNAVET  olika aktiviteter i parken i Älmsta som minigolf och utomhus-schack.

Projekt med Svensk Handel

Under 2022 driver VÄDDÖNAVET ett projekt som riktar sig till företag inom bygden. Projektet, som stöds finansiellt av Svensk Handel, omfattar en utbildning för företag om att  finnas på Google och vikten av hemsida och sociala medier. Vidare kommer hemsidan Väddöbygden.se att utvecklas i samverkan med Väddö Turistråd. Arbetet leds av Camilla Werme.

Testbädden Ojobbigt

VÄDDÖNAVET deltar i arbetet med testbädden Ojobbigt inom projektet Empowerment+, där  Convoy, Coompanion och Hela Sverige ska leva  utvecklar och driver  Uppdragsbanken. Syftet  med Uppdragsbanken är att bidra till att skapa fler jobb och öka servicegraden i hela Sverige genom att ge de som vill ta uppdrag och de som vill ha uppdrag utförda i närområdet en enkel chans att hitta varandra. Projektet Empowerment+ finansieras av Europeiska socialfond

 

Planer på sikt

Exempel:

  • Påverka den kommunala översiktsplanen så att vägledande principer gynnar Väddöbygden och dess olika delar.
  • Jämna ut säsongsvariationerna på den lokala arbetsmarknaden.
  • Ha en anställd person med stor lokal kännedom om Väddöbygden som kan koppla samman arbetssökande och arbetsgivare i området.

KONTAKT

Vill Du nå oss  i VÄDDÖNAVET med frågor, synpunkter eller information, kontakta ordföranden i VÄDDÖNAVET:s arbetsgrupp,  Hans-Åke Sperne

Tel: 070-8324326  Mail: hansake.sperne@gmail.com

Du kan också kontakta oss genom att skicka ett mail till: info@vaddonavet.se
Vi kontaktar er så snart vi kan.

lea
flag